Skargi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej, telefonicznej, osobistej lub elektronicznej. Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie. Spółka udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub skargi. W sprawach szczególnie skomplikowanych załatwianie sprawy następuje w ciągu 30 dni.

Skargi i wnioski

Zarządzenie Nr 0161/4/2002 Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie: organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Oświęcimiu Działając w oparciu o przepisy ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5/2002, poz. 46) zarządza co następuje:

§1

 1. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg, wniosków lub zażaleń powierza się kierownikowi Działu Kadr, Organizacji, Administracji i Kontroli Wewnętrznej, który prowadzi również rejestr skarg i wniosków.
 2. Do przyjmowania zgłaszanych skarg, wniosków i zażaleń uprawnieni są również kierownicy działów, a po godzinach urzędowania kierownictwa MZK - dyspozytorzy.
 3. Przyjęta skarga, wniosek luba zażalenie przez osoby wymienione w ust. 2 bezzwłocznie przekazywana jest na dziennik podawczy /sekretariat/.

§2

 1. Skargi, wnioski lub zażalenia mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, a także ustnie do protokołu.
 2. W razie zgłoszenia skargi, wniosku lub zażalenia ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 3. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, wniosku lub zażalenia, imię nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
 4. Przyjmujący skargę, wniosek lub zażalenie potwierdza ich złożenie, jeżeli żąda tego wnoszący.

§3

 1. Organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działań Dyrektora MZK jest Zarząd Miasta Oświęcim.
 2. Organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących działań pracowników MZK jest Dyrektor MZK, a w razie jego nieobecności - Główny Księgowy.

§4

Dyrektor MZK, a w razie nieobecności Główny Księgowy, przyjmuje w sprawach skarg i wniosków jak również zażaleń w każdy wtorek od godziny 12-tej do godziny 14-tej.

§5

Skarga, wniosek lub zażalenie adresowane do MZK jest rozpatrywane przez dział, którego sprawa dotyczy.

§6

 1. Skargi, wnioski i zażalenia nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 2. Jeżeli z treści skargi, wniosku lub zażalenia nie można należycie ustalić ich przedmiotu wzywa się wnoszącego skargę, wniosek lub zażalenie do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi, wniosku lub zażalenia bez rozpatrzenia.

§7

Jeżeli skarga, wniosek lub zażalenie dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne działy, każdy z działów rozpatruje sprawę w swoim zakresie i przekazuje kierownikowi działu służby pracowniczej.

§8

Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

§9

Wykonanie Zarządzenia poleca się kierownikowi Działu Kadr, Organizacji, Administracji i Kontroli Wewnętrznej.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Oświęcim, dnia 18.03.2002 r. DYREKTOR inż. Kazimierz Tobiczyk