OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE BILETY MZK OŚWIĘCIM

(Podstawa prawna: Uchwała Nr XIV/259/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27.11.2019 r.)

Obowiązuje od 01.01.2020 r.

I. Bilet jednorazowy - w granicach administracyjnych gmin Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Teren jednej gminy 3,00 zł 1,90 zł 1,50 zł -
2. Teren dwóch sąsiadujących gmin* 3,40 zł 2,20 zł 1,70 zł -
3. Teren trzech sąsiadujących gmin* 4,40 zł 2,80 zł 2,20 zł -
4. Teren czterech sąsiadujących gmin** 5,40 zł 3,40 zł 2,70 zł -
II. Bilet czasowy - w granicach administracyjnych gminy, na terenie której został skasowany bilet Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny 60 minut od chwili skasowania 4,00 zł 2,50 zł 2,00 zł -
2. Ważny 120 minut od chwili skasowania 6,00 zł 3,80 zł 3,00 zł -
3. Jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby 11,00 zł 7,00 zł 5,50 zł -
III. Bilet przesiadkowy - niedostępny u kierowcy Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Teren dwóch sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 40 min od pierwszego skasowania 4,40 zł 2,80 zł 2,20 zł -
2. Teren trzech sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 50 min od pierwszego skasowania 5,00 zł 3,20 zł 2,50 zł -
3. Teren czterech sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 60 min od pierwszego skasowania 6,00 zł 3,80 zł 3,00 zł -
IV. Bilet okresowy - ważny 7 dni od daty początku ważności Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny na terenie jednej gminy 29,00 zł 18,00 zł 14,50 zł TG1
2. Ważny na terenie dwóch sąsiadujących gmin* 35,00 zł 22,00 zł 17,50 zł TG2
3. Ważny na terenie trzech sąsiadujących gmin* 40,00 zł 25,00 zł 20,00 zł TG3
4. Ważny na terenie czterech sąsiadujących gmin i więcej** 46,00 zł 29,00 zł 23,00 zł TG4
5. Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 51,00 zł 32,00 zł 25,50 zł TS
V. Bilet okresowy - ważny jeden miesiąc od daty początku ważności Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny na terenie jednej gminy 95,00 zł 48,00 zł 47,50 zł G1
2. Ważny na terenie dwóch sąsiadujących gmin* 110,00 zł 56,00 zł 55,00 zł G2
3. Ważny na terenie trzech sąsiadujących gmin* 126,00 zł 70,00 zł 63,00 zł G3
4. Ważny na terenie czterech sąsiadujących gmin** 137,00 zł 74,00 zł 68,50 zł G4
5. Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 148,00 zł 80,00 zł 74,00 zł GS
6. Bilety okresowe o których mowa w pkt V w jedną stronę 50% ceny danego biletu      
VI. Bilet Park & Ride - jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny na wszystkich liniach (możliwość zakupu tylko w systemie obsługującym parking) 8,00 zł      
VII. Opłata za przewóz bagażu lub psa Odpowiada jednorazowej opłacie za przejazd jednej osoby na danej linii      

Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

* - na wybranym kierunku przejazdu,

** - na wybranym kierunku przejazdu za wyjątkiem linii nr 22, gdzie obowiązuje bilet jednorazowy na terenie trzech sąsiadujących gmin, TG3 oraz G3.

W cenach biletów określonych w pkt I. ppkt 2-4, pkt IV. ppkt 2-4 oraz pkt V. ppkt 2-4 dwukrotny przejazd przez gminę Oświęcim (wiejską) w czasie podróży na wybranym kierunku przejazdu, liczy się jako przejazd przez dwie gminy.

 

 

WYKAZ ULG I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT ZA PRZEJAZDY AUTOBUSAMI MZK OŚWIĘCIM

Obowiązuje od 01.01.2021 r.

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

UPRAWNIENI WYMAGANY DOKUMENT
Posłowie i senatorowie legitymacja poselska lub senatorska
Dzieci do lat 4 dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
Dzieci niepełnosprawne do lat 16, które w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają wskazania wymagające konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - wraz opiekunem orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, potwierdzające niepełnosprawność dziecka do lat 16
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych - ważna legitymacja wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Opiekunowie - na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez dyrektora placówki edukacyjnej według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Oświęcim
Osoby, które ukończyły 70 rok życia dowód osobisty
Osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielniej egzystencji lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z osobą towarzyszącą w czasie podróży legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolnością do pracy oraz osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku wraz przewodnikiem legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Osoby z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy lub lekkim stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych I grupy inwalidztwa stosowna książeczka inwalidy lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej i dowód osobisty
Honorowi Obywatele Miasta Oświęcim oraz Gmin - Stron  Porozumienia Międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego stosowna legitymacja
Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola i z powrotem zaświadczenie wydane przez dyrektora stosownego przedszkola
Osoby represjonowane będące inwalidami oraz ich przewodnicy legitymacja osoby represjonowanej
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi stopnia I legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz dokument tożsamości ze zdjęciem

PRZEJAZDY ULGOWE - 50%

UPRAWNIENI WYMAGANY DOKUMENT
Studenci osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich ważna legitymacja studencka
Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami Legitymacja lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie tych uprawnień i dowód osobisty
Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

PRZEJAZDY ULGOWE

WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY MIASTA OŚWIĘCIM

Uchwała Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z 25.06.2014 r. z poźn. zm.

ZGODNE Z USTALONYM CENNIKIEM BILETÓW

UPRAWNIENI WYMAGANY DOKUMENT
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych ważna legitymacja szkolna
Dzieci powyżej 4 lat do 7 lat dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
Emeryci, którzy ukończyli:
60 lat życia - kobiety
65 lat życia - mężczyźni
legitymacja ZUS oraz dowód osobisty
Osoby o całkowitej niezdolności do pracy lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (poprzednio II grupa inwalidów) legitymacja osoby niepełnosprawnej orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Osoby posiadające status bezrobotnego do przejazdu na podstawie imiennego biletu okresowego na wszystkich liniach (o symbolu TS), ważnego codziennie poza niedzielami i świętami. Ulga 50% ważna karta bezrobotnego wydana przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu wraz z dokumentem tożsamości
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi stopnia II i III legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz dokument tożsamości ze zdjęciem
Weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość

UWAGA:

Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

 


 

 

 

Sprzedaż indywidualną biletów okresowych MZK Oświęcim prowadzą:

Kasa MZK Oświęcim
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
poniedziałek – piątek 7:00 – 14:15

Osiedle Chemików
Agencja PKO BP (sklep Cepelia)
ul. Śniadeckiego 23-39
w godzinach otwarcia

Stare Miasto
Kiosk w pobliżu Cmentarza Parafialnego
ul. Dąbrowskiego 18c
w godzinach otwarcia

Osiedle Zasole
Agencja PKO BP
ul. Obozowa 18D
w godzinach otwarcia

Osiedle Błonie
Punkt Agencji PKO BP
(była kasa Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanka)
ul. Bałandy 1
w godzinach otwarcia

Dworzec PKP Oświęcim
Kiosk naprzeciwko Dworca PKP
ul. Powstańców Śląskich
w godzinach otwarcia

Brzeszcze
Sklep z artykułami szkolnymi i biurowymi
ul. Ofiar Oświęcimia b/n
w godzinach otwarcia

Aplikacja mobilna mPay

Sprzedaż biletów jednorazowych MZK Oświęcim prowadzą:

 • Kasa MZK Oświęcim ul. St. Leszczyńskiej 7, poniedziałek – piątek 7:00 – 14:15
 • Aplikacja mobilna  mPay
 • Automaty biletowe w autobusach
 • "Świat Prasy" Oświęcim ul. Pilata 3 (obok Netto)
 • Kiosk Oświęcim ul.  Szarych Szeregów
 • Kiosk Oświęcim ul. Bałandy
 • Kiosk Oświęcim ul. Dąbrowskiego (przy Kościele WNMP)
 • Sklep ORIOLE Oświęcim ul. Dąbrowskiego 18c
 • Kiosk Oświęcim ul. Gałczyńskiego
 • Kiosk Oświęcim ul. Nideckiego
 • Sklep Oświęcim róg ul. Obozowej z ul. Polną
 • Kiosk Oświęcim ul. Polna 15
 • Kiosk Oświęcim ul. Powstańców Śląskich
 • Kiosk Oświęcim ul. Szpitalna (obok sklepu "ELKA")
 • Kiosk Oświęcim ul. Szpitalna (od strony restauracji "Galicja")
 • Kiosk Oświęcim ul. Tysiąclecia
 • Kiosk Oświęcim ul. Więźniów Oświęcimia
 • Kiosk Oświęcim ul.Olszewskiego
 • Kioski "RUCH" zlokalizowane na terenie miasta Oświęcim oraz Gmin
 • Sklep "Georg" Stare Stawy ul. 11 listopada 16/e
 • Sklep "Groszek"  Bobrek ul. Długa 23
 • Sklep "Żabka" Oświęcim ul. Obozowa 13a
 • Sklep ABC  Monowice ul. Dąbrówki 1
 • Sklep ABC Broszkowice ul. Klubowa 28
 • Sklep ABC Gorzów ul. Gorzowska 89
 • Sklep ABC SYLWANA Jawiszowice os. Paderewskiego 15
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy Gorzów ul. Nowowiejska 1a
 • Sklepy PSS "GÓRNIK" Brzeszcze
 • TRAFIKA Kaufland Oświęcim ul. Królowej Jadwigi 11
 • "4BEST" Brzeszcze ul. Nosala 6a
 • "Delikatesy Centrum" Bobrek ul. Nadwiślańska 152
 • "Delikatesy Centrum" Gorzów ul. Nowowiejska 43
 • Kiosk Grojec ul. Główna
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy "U Ani" Oświęcim ul. Wł. Jagiełły 83A
 • Sklep Gospodarczy "Wszystko dla domu" Włosienica ul. Długa 21


UWAGA!!!
Zbiorową sprzedaż biletów okresowych oraz sprzedaż wymagającą faktury VAT prowadzi wyłącznie kasa główna MZK Oświęcim.