A+ A-

OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE BILETY MZK OŚWIĘCIM

(Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/691/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.04.2013 r.)

Obowiązuje od 01.07.2013 r.

L.p. RODZAJ BILETU Symbol Normalny Ulgowy
1 BILET JEDNORAZOWY
Na liniach normalnych w granicach admin.miasta:
a) dzienny
b) czasowy (ważny 90 minut od chwili skasowania)
c) jednodniowy za przewóz jednej osoby
d) rodzinny jednodniowy ważny w soboty, niedziele i święta dla rodziców i opiekunów prawnych z dziećmi do lat 14
 

2,70
4,10
10,00
12,00


1,70
2,60
6,00
2 BILET JEDNORAZOWY
Na liniach podmiejskich (poza granicami admin. miast):
a) dzienny w strefie I 0 km - 10 km
b) dzienny w strefie II pow. 10 km -20 km
c) dzienny w strefie III pow. 20 km
 

3,00
4,00
4,90


2,00
2,60
3,20
3 BILET OKRESOWY (można zakupić z jednomiesięcznym wyprzedzeniem)
Ważny 7 dni od daty umieszczonej na bilecie:
a) ważny na jedną linię w granicach admin. miasta
b) ważny na 1 gminę lub na miasto Oświęcim
c) ważny na 2 sąsiadujące gminy*
d) ważny na 3 sąsiadujące gminy*
e) ważny na 4 sąsiadujące gminy i więcej**
f) ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie


TM1
TG1
TG2
TG3
TG4
TS


21,00
26,00
31,00
36,00
41,00
46,00


14,00
15,00
18,00
22,00
26,00
31,00
4 BILET OKRESOWY (można zakupić z jednomiesięcznym wyprzedzeniem)
Ważny jeden miesiąc od daty umieszczonej na bilecie:
a) ważny na jedną linię w granicach admin. miasta
b) ważny na 1 gminę lub na miasto Oświęcim
c) ważny na 2 sąsiadujące gminy*
d) ważny na 3 sąsiadujące gminy*
e) ważny na 4 sąsiadujące gminy i więcej**
f) ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie


M1
G1
G2
G3
G4
GS


74,00
84,00
99,00
114,00
124,00
134,00


38,00
42,00
50,00
63,00
67,00
72,00
5 BILET OKRESOWY IMIENNY W JEDNĄ STRONĘ 50% ceny biletu z punktu 4
6 BILET ULGOWY WYNIKAJĄCY Z POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH 50% powyższych cen biletów normalnych
7 OPŁATA ZA PRZEWÓZ BAGAŻU LUB ZWIERZĘCIA Odpowiada jednorazowej opłacie normalnej za przejazd jednej osoby na danej linii

Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

* - na wybranym kierunku przejazdu

** - na wybranym kierunku przejazdu za wyjątkiem linii Nr 22, gdzie obowiązują bilety TG3 lub G3

W cenach biletów określonych w punkcie 3c,d,e oraz 4c,d,e dwukrotny przejazd przez gminę Oświęcim (wiejską) w czasie podróży na wybranym kierunku przejazdu, liczy się jako przejazd przez dwie gminy.

WYKAZ ULG I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT ZA PRZEJAZDY AUTOBUSAMI MZK OŚWIĘCIM

Obowiązuje od 21.06.2018 r.

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

UPRAWNIENI WYMAGANY DOKUMENT
Posłowie i senatorowie legitymacja poselska lub senatorska
Dzieci do lat 4 dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
Dzieci niepełnosprawne do lat 16, które w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają wskazania wymagające konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - wraz opiekunem orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, potwierdzające niepełnosprawność dziecka do lat 16
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych - ważna legitymacja wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Opiekunowie - na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez dyrektora placówki edukacyjnej według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Oświęcim
Osoby, które ukończyły 70 rok życia dowód osobisty
Osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielniej egzystencji lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z osobą towarzyszącą w czasie podróży legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolnością do pracy oraz osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku wraz przewodnikiem legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Osoby z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy lub lekkim stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych I grupy inwalidztwa stosowna książeczka inwalidy lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej i dowód osobisty
Honorowi Obywatele Miasta Oświęcim oraz Gmin - Stron  Porozumienia Międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego stosowna legitymacja
Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola i z powrotem zaświadczenie wydane przez dyrektora stosownego przedszkola
Osoby represjonowane będące inwalidami oraz ich przewodnicy legitymacja osoby represjonowanej
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi stopnia I legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz dokument tożsamości ze zdjęciem

PRZEJAZDY ULGOWE - 50%

UPRAWNIENI WYMAGANY DOKUMENT
Studenci, osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich ważna legitymacja studencka
Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami Legitymacja lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie tych uprawnień i dowód osobisty

PRZEJAZDY ULGOWE

WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY MIASTA OŚWIĘCIM

Uchwała Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z 25.06.2014 r. z pózn. zm.

ZGODNE Z USTALONYM CENNIKIEM BILETÓW

UPRAWNIENI WYMAGANY DOKUMENT
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych ważna legitymacja szkolna
Dzieci powyżej 4 lat do 7 lat dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
Emeryci, którzy ukończyli:
60 lat życia - kobiety
65 lat życia - mężczyźni
legitymacja ZUS oraz dowód osobisty
Osoby o całkowitej niezdolności do pracy lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (poprzednio II grupa inwalidów) legitymacja osoby niepełnosprawnej orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Osoby posiadające status bezrobotnego do przejazdu na podstawie imiennego biletu okresowego na wszystkich liniach (o symbolu TS), ważnego codziennie poza niedzielami i świętami. Ulga 50% ważna karta bezrobotnego wydana przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu wraz z dokumentem tożsamości
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi stopnia II i III legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz dokument tożsamości ze zdjęciem

UWAGA:

Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

1. OPŁATY DODATKOWE:

  • za brak ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu

OPŁATA UISZCZONA W CZASIE KONTROLI LUB 7 DNI OD DATY WYSTAWIENIA ULEGA OBNIŻENIU O 30%

216,00 zł

  • za brak ważnego dokumentu uprawniającego do przewozu rzeczy, bagażu i zwierząt, bądź ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

OPŁATA UISZCZONA W CZASIE KONTROLI LUB 7 DNI OD DATY WYSTAWIENIA ULEGA OBNIŻENIU O 30%

162,00 zł

 

 

  • za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny
405,00 zł

2. OPŁATY MANIPULACYJNE (za brak podczas przejazdu):

  • ważnego biletu,
  • ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

Pod warunkiem okazania go w terminie do 7 dni od daty zdarzenia w MZK Oświęcim - 16,20 zł

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr X/187/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.08.2019 r.,
  • Uchwała Nr XXXV/691/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.04.2013 r.

 

Sprzedaż indywidualną biletów okresowych MZK Oświęcim prowadzą:

Kasa MZK Oświęcim
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
poniedziałek – piątek 7:00 – 14:15

Osiedle Chemików
Agencja PKO BP (sklep Cepelia)
ul. Śniadeckiego 23-39
w godzinach otwarcia

Stare Miasto
Kiosk w pobliżu Cmentarza Parafialnego
ul. Dąbrowskiego 18c
w godzinach otwarcia

Osiedle Zasole
Agencja PKO BP
ul. Obozowa 18D
w godzinach otwarcia

Osiedle Błonie
Punkt Agencji PKO BP
(była kasa Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanka)
ul. Bałandy 1
w godzinach otwarcia

Dworzec PKP Oświęcim
Kiosk naprzeciwko Dworca PKP
ul. Powstańców Śląskich
w godzinach otwarcia

Brzeszcze
Sklep z artykułami szkolnymi i biurowymi
ul. Ofiar Oświęcimia b/n
w godzinach otwarcia

Aplikacja mobilna mPayUWAGA!!!
Zbiorową sprzedaż biletów okresowych oraz sprzedaż wymagającą faktury VAT prowadzi wyłącznie kasa główna MZK Oświęcim.