Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

WYKAZ ULG I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT ZA PRZEJAZDY AUTOBUSAMI MZK OŚWIĘCIM

Obowiązuje od 01.01.2021 r.

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

UPRAWNIENI WYMAGANY DOKUMENT
Posłowie i senatorowie legitymacja poselska lub senatorska
Dzieci do lat 4 dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
Dzieci niepełnosprawne do lat 16, które w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają wskazania wymagające konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - wraz opiekunem orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, potwierdzające niepełnosprawność dziecka do lat 16
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych - ważna legitymacja wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Opiekunowie - na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez dyrektora placówki edukacyjnej według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Oświęcim
Osoby, które ukończyły 70 rok życia dowód osobisty
Osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielniej egzystencji lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z osobą towarzyszącą w czasie podróży legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolnością do pracy oraz osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku wraz przewodnikiem legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Osoby z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy lub lekkim stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych I grupy inwalidztwa stosowna książeczka inwalidy lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej i dowód osobisty
Honorowi Obywatele Miasta Oświęcim oraz Gmin - Stron  Porozumienia Międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego stosowna legitymacja
Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola i z powrotem zaświadczenie wydane przez dyrektora stosownego przedszkola
Osoby represjonowane będące inwalidami oraz ich przewodnicy legitymacja osoby represjonowanej
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi stopnia I legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz dokument tożsamości ze zdjęciem

PRZEJAZDY ULGOWE - 50%

UPRAWNIENI WYMAGANY DOKUMENT
Studenci, osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich ważna legitymacja studencka
Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami Legitymacja lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie tych uprawnień i dowód osobisty
Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

PRZEJAZDY ULGOWE

WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY MIASTA OŚWIĘCIM

Uchwała Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z 25.06.2014 r. z pózn. zm.

ZGODNE Z USTALONYM CENNIKIEM BILETÓW

UPRAWNIENI WYMAGANY DOKUMENT
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych ważna legitymacja szkolna
Dzieci powyżej 4 lat do 7 lat dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka
Emeryci, którzy ukończyli:
60 lat życia - kobiety
65 lat życia - mężczyźni
legitymacja ZUS oraz dowód osobisty
Osoby o całkowitej niezdolności do pracy lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (poprzednio II grupa inwalidów) legitymacja osoby niepełnosprawnej orzeczenie właściwej komisji lekarskiej oraz dowód osobisty
Osoby posiadające status bezrobotnego do przejazdu na podstawie imiennego biletu okresowego na wszystkich liniach (o symbolu TS), ważnego codziennie poza niedzielami i świętami. Ulga 50% ważna karta bezrobotnego wydana przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu wraz z dokumentem tożsamości
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi stopnia II i III legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz dokument tożsamości ze zdjęciem
Weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

UWAGA:

Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.